ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatvédelmi tájékoztató az “Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány (a továbbiakban: “Adatkezelő”) által üzemeltetett endometriozismagyarorszag.hu domain alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) és a www.facebook.com/endometriozismagyarorszag facebook oldalak (a továbbiakban: “Facebook Oldalak”) üzemeltetése során végzett adatkezelésének, illetve egyes egyéb adatkezeléseinek adatvédelmi szabályait tartalmazza. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséről a tájékoztatást az alábbiakban adja meg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint.

 1. Adatkezelő: 

 “Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány

székhely: 1122 Budapest, Székács utca 24.

Nyilvántartási szám: 11.978

 1. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

Az adatok megadása önkéntes. Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli az itt megjelölt célból és időtartamig.

2.1. Hírlevélre való feliratkozás a Weboldalon

Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím.

Adatkezelés célja: hírlevél küldése ajánlott programokról, írásokról, felhívásokról, egyéb szolgáltatásokról.

Időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (pl. leiratkozás).

2.2. Kapcsolatfelvételi űrlap a Weboldalon

Amennyiben a Weboldalon szereplő kapcsolatfelvételi űrlapot kitölti, akkor az alábbi adatokat adja meg részünkre:

Kezelt adatok: név, email cím, tárgy, üzenet.

Adatkezelés célja: kapcsolatteremtés, illetve a megkeresés intézése, válaszadás.

Időtartama: a megkeresés elintézéséig.

2.3. Az Adatkezelő eseményeire történő jelentkezés

Amennyiben az Adatkezelő által szervezett események regisztrációhoz kötöttek, az Adatkezelő az alábbi adatokat gyűjti az eseményre jelentkező személyekről:

Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím.

Adatkezelés célja: a programon a részvételi hely biztosítása a jelentkező számára.

Időtartama: az esemény lebonyolításáig.

2.4. Adatok kezelése a Facebook Oldalakon

A Facebook Oldalaink használatakor a felhasználó személyes adatokat adhat meg részünkre, amelyet az alábbiak szerint kezelünk.

Kezelt adatok: a facebook oldal felületén a Facebook üzemeltetője által mindenkor lehetővé tett adat felhasználó általi megosztása, így ideértve a facebook profil nevet és a hozzá kapcsolódó fényképet, a facebook felhasználó reakcióját (pl. like vagy egyéb tetszés kinyilvánítása), kommentjét, üzenetét, megosztását, posztját, valamint a felhasználónak a Facebook Oldalak like-olására vonatkozó adat.

Adatkezelés célja: a Facebook Oldalak üzemeltetése, és az azon történő tetszés és vélemény kinyílvánításának, információ megosztásának, valamint a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele.

Időtartama: a Facebook Oldalak fennállásáig vagy az érintett általi törlésig.

 1. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett adott szolgáltatás vagy annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. Weboldal vagy Facebook Oldalak megnyitása, hírlevélre való regisztráció stb.) használatával adja meg, a kapcsolatfelvétellel, illetve az eseményekre való regisztráció esetén a regisztrációval.

Az adatkezeléshez való hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A vissszavonás joga indokolás és korlátozás nélkül, ingyenesen gyakorolható.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás: a személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
 2. Cookie-k

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis szövegfájlokat, azaz cookie-kat helyez el az érintett számítógépén vagy egyéb eszközén, amellyel hozzáfér a Weboldalhoz. Ezek az adatállományok egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.

A cookie-k a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, és az érintett képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben a Weboldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

A Weboldal Google Analytics-et használ. A Google Analytics által elhelyezett cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja a Weboldalt. Ezek az információk a Weboldal látogatottságának, látogatók általi használatának mérésére, nyomon követésére és ezzel kapcsolatos jelentések, elemzések készítésére szolgálnak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt  található információ.

Az ún. „Social média” funkciók (pl.: „like gomb”) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel. Ezekről további információ az adott funkció mögött álló portál felületén lehet megtudni.

A Weboldal összefoglalóan az alábbi típusú cookie-kat használja:

Munkameneti/Átmeneti cookie:

Ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt/Állandó cookie:

Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

Analitika/Elemzés:

Ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok:

Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, és egyéb információkat másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média:

Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális:

Ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

 1. Egyéb általános információk: A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra viszik a felhasználót. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalakon szereplő tartalomért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal.
 2. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Hozzáférési jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor az érintett jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, valamint a GPRD rendelet 15. cikke szerinti információkhoz, ideértve az adatkezelés célját, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit vagy azok kategóriáit, automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos információkat, az adatkezelés időtartamát, az adatok forrását, a panasztételi joggal, valamint a jelen 7. pont szerinti adatkezelési jogokkal kapcsolatos információkat. A személyes adatokról az érintett jogosult másolatot kérni.

Helyesbítés kéréséhez való jog: ha bármely az Adatkezelő által kezelt személyes adat nem felel meg a valóságnak, az érintett kérésére a személyes adatot az Adatkezelő soron kívül helyesbíti, valamint a hiányos adatai kiegészítését is kérheti.

Törléshez való jog: az érintett kérésére az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a nyilvántartásából, amennyiben az adatok kezelésére nem áll fenn más jogalap.

Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatainak a kezelését, amennyiben az alábbi esetek valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatai törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az érintett személyes adatait, a tárolás kivételével, csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az automtizált adatkezeléssel érintett személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat továbbítsa egy másik adatkezelőnek vagy kérésére azokat közvetlenül az Adatkezelő továbbítsa az érintett által megjelölt adatkezelőnek, amennyiben ez utóbbi technikailag megvalósítható.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben az érintett adatai ebből a célből a továbbiakban nem kezelhetők. Amennyiben az adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 1. Kapcsolati adatok: A rendszerben tárolt személyes adatok és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdést, kérést, tiltakozást az érintett írásban juttathatja el az 1. pont szerinti postacímre vagy az info@endometriozismagyarorszag.hu e-mail címre. Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben áll az Adatkezelőnek módjában felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha az érintett a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

9. Jogorvoslati lehetőségek:

– az érintett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) , ha az érintett megítélése szerint a személyes adatai kezelése sérti a hatályos jogszabályokat; illetve

– az érintett jogainak megsértése esetén az érintett bírósághoz is fordulhat. A pert az érintett választása szerint az Adatkezelő tevékenységi helye vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is megindíthatja.

10. Kártyás fizetés:

Tudomásul veszem, hogy az “Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány, (1122 Budapest, Székács utca 24.) adatkezelő által a https://endometriozismagyarorszag.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Támogass minket!

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Támogass minket!

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

wpChatIcon